Ek skaam my nie vir die Evangelie van Christus nie,want dit is n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, in die eerste plek vir die Jood, maar ook vir die nie-Jood..

Rom. 1:16

Briewe
Gedigte
Vra vir Val
Stemmings
Skrywersriglyne
Sosiale Netwerk
Gebeure & Konferensies
Kompetisies
Gratis Nuusbrief
View July 2012 Issue >>
 

Christendom moet die aftog blaas
’n Professor aan die Universiteit van Stellenbosch glo dat die Christendom die ‘aftog moet blaas’ en dat gebed nie tydens amptelike universiteitsgeleenthede toegelaat behoort te word nie – sodoende sal ‘verdraagsaamheid aan die universiteit toeneem’. Hierdie opmerkings is gemaak in ’n ope debat wat deur universiteitsamptenare gereël is in reaksie op die gebed deur ’n huiskomiteelid van Dagbreek-manskos-huis vir ’n mede-student met probleme.
Christene het ook tydens ander geleenthede hierdie jaar op Stellenbosch in die spervuur beland. Dit laat kommer ontstaan oor die groeiende anti-Christen-vooroordeel op dié kampus.

Reaksie teen anti-gesinsindoktrinasie as ‘homofobies’ uitgekryt
’n Huiskomiteelid van Dagbreek-manskos-huis het in reaksie op die oriëntasieweek-gesprek met eerstejaar-studente teenoor ’n studentegroep, ‘Mojo’, opgemerk dat hy nie ‘gays ondersteun’ nie. Gedurende die gesprek met eerstejaars is die foto van twee mans wat soen, vertoon. Hierop het ‘Mojo’ onmiddellik ’n klag teen die betrokke HK-lid by die universiteit se afdeling Studentedissipline gelê.

Petisie teen obsene kuns
In ’n petisie wat deur die lede van die Shofar-gemeente geïnisieer is, is die munisipaliteit van Stellenbosch gevra om die obsene en vulgêre kunsbeelde, insluitende die half-mens-half-dier-beeld en die skaats-plankryer met ontblote geslagsdele, wat in die dorp ten toon gestel word, te verwyder. Dié versoek het wye belangstelling in die media ontlok.

Voorbidding vir duiwelbesete student veroorsaak opskudding
Die HK-lid van Dagbreek met die portefeulje ‘Geestelikheid’ het ’n groep studente byeengeroep om vir ’n student wat oënskynlik versteurd is en naak, histeries en al vloekend rondgehardloop het, te bid. Nadat dié student na sy kamer terug-geneem is, het hy sy kop teen die muur gestamp en ’n venster stukkend geslaan, waarop hy toe deur van die HK-lede hospitaal toe geneem is.

Rooiplein-debat
By kennisname van hierdie insident, het universiteitsamptenare onmiddellik ’n openbare debat op die Rooiplein gereël met die titel: ‘Inwoningsgemeenskappe en godsdiensbeoefening: Waarheen in ’n wetenskaplike, demokratiese en konstitusionele gemeenskap?’
‘Die Matie’-studentekoerant het gerapporteer dat prof. Nico Koopman, dekaan van die fakulteit teologie en prof. Stan du Plessis, voormalige voorsitter van die Oud-Dagbrekerbond en die vise-dekaan van navorsing vir die fakulteit ekonomiese bestuursdienste, gevra is om die debat te lei.
‘Die Matie’ berig dat prof. Koopman individue wat nie bereid is om ’n verskeidenheid godsdienstige oortuigings te respekteer nie, gewaarsku het. Hy het aangevoer dat gesonde godsdienspraktyke in die openbare sfeer menswaardigheid behoort te verhoog.

Geen gebed toegelaat nie
Prof. Du Plessis het voorgestel dat geen godsdienstige gebruike op kampus toegelaat behoort te word nie, en dit sluit geen gebed tydens gradeplegtighede en geen godsdienstige aktiwiteite in koshuise nie, in. “Daar is ruimte vir sekularisasie in sale van koshuise,” aldus Du Plessis.
Hy het ook geredeneer dat verdraag-saamheid op kampus sal toeneem indien ‘godsdiens ietwat die aftog blaas’. Met verwysing na die onlangse gebeure op kampus, het Du Plessis beklemtoon dat persoonlike godsdiensoortuigings nie as regverdiging vir openbare gedrag kan dien nie.

“Nie ’n Christen-universiteit nie”
Studente in die gehoor het aangevoer dat Stellenbosch nie as ’n Christen-universiteit gesien, en Dagbreek dus nie as ’n Christelike koshuis beskou kan word nie. Hierop het Koopman soos volg gereageer: “Ons is nie ’n Christelike universiteit nie. Ek sal nie daarvan hou as die Universiteit van Stellenbosch as Christen-universiteit bekend staan nie. Ons besoedel die hart van die Christendom indien ons van ’n Christen-universiteit praat.”
Die algemene kalender van die Universiteit van Stellenbosch stel dit onomwonde dat, volgens die grondwet van 1996, godsdienstige praktyke tydens amptelike vergaderings, openbare seremonies en in universiteitskoshuise mág plaasvind. Die kalender stel dit ook dat ‘godsdienstige praktyke’ na die Christelike geloof verwys aangesien die oorgrote meerderheid van die universiteitsgemeenskap dié geloof deel.

Neem standpunt in
Volgens prof. Du Plessis het die debat oor hierdie kwessie so pas begin. “Ek hoop dat daar meer van hierdie gesprekke sal plaasvind en dat die leier van een van die groot charismatiese kerke ook hiervan deel sal wees.” Prof. Koopman het bygevoeg dat hy spesifieke kwessies op ’n meer konkrete manier in die toekoms aangespreek sou wou sien. ’n Ope uitnodiging is aan studente en die algemene publiek gerig op die openbare aan-lynforum (http://blogs.sun.ac.za/kampusgesprekke), wat spesiaal vir hierdie doel geskep is, om op die Rooiplein-debat te reageer.

Onverdraagsaamheid teenoor die Christendom
Een student het op die aanlyn-forum oor die Rooiplein-debat gesê dat die doel van die debat nie ‘akkuraat en voldoende’ hanteer is nie. “As ’n leier, hoe versoen jy jou persoonlike geloofsoortuigings met dit wat jou posisie van jou vra?’’
Hoewel hierdie betrokke student met sommige van prof. Du Plessis se stellings saamstem, het hy dit teen die opmer-king ‘…een van die groot charismatiese kerke ook hiervan deel sal wees’. “Is prof. Du Plessis dus teen die Christendom in die koshuis, of bloot die nie-tradisionele siening van die Christendom in die koshuis? En wat die titel van die debat betref: ‘…Waarheen in ’n wetenskaplike, demokratiese en konstitusionele gemeenskap?’ Wat probeer die universiteit hierdeur te kenne gee? Dat ons God wetenskaplik moet verstaan, en indien God se handeling deur gebed en genesing nie wetenskaplik ver-klaar kan word nie, dan is daar nie vir God of gebed vir genesing plek nie?”
Nog ’n student het op dié forum ver-klaar dat rooi ligte begin flikker het toe Du Plessis ’n oproep op sekularisering gemaak het. Die term ‘sekularisering’ mag dalk in teorie goed klink. Geen instelling is ooit heeltemal sekulêr nie. Dit word bedryf deur mense met spesifieke wêreldbeskouings. ‘Sekulêr’ is die woord wat deur mense met humanistiese beskouings gebruik word waardeur alternatiewe godsdienstige [wêreldbeskouings in die naam van] ‘verdraagsaamheid’, ‘onbevooroordeeld’, ‘wetenskaplik’ en ‘rasioneel’ verban word. Was dit nie juis mense van die Christelike geloof wat van die grootste veranderinge in die samelewing gebring het nie?

Die Christelike oorsprong van die Universiteit van Stellenbosch
Stellenbosch is oorspronklik in 1859 deur John Murray, broer van Andrew Murray, as kweekskool vir die opleiding van predikante begin. Sy visie was baie waardevol aangesien ’n magtige herlewing die daaropvolgende jaar in die Kaap plaasgevind het. Dagbreek-koshuis was oorspronklik as John Murray Huis bekend.
Die naam ‘universiteit’ getuig van die Christelike oorsprong aangesien die woord ‘universiteit’ in der waarheid ‘een waarheid’ beteken. Die meeste professore glo dat daar ’n objektiewe waarheid is. Wat tans by universiteite in die Weste, wat meest-
al deur Christene tot stand gekom het, gebeur, is ’n skande aangesien dit deesdae sinoniem met immoraliteit, perversie en Christen-vyandigheid is.

Eis kampusse vir Christus terug
Universiteitskampusse in Suid-Afrika behoort nie broeiplekke van immoraliteit en rebellie te wees nie. Dit kan weer vir God teruggeneem word. Ons moet egter besef wat die agenda van sekulêre humaniste waardeur hulle Christene tot stilswye wil dwing, is. Ons behoort Christene toe te rus om hulle geloof te verstaan en te verdedig. Ons behoort ’n vaste voorneme te hê om studente vir Christus te wen en hulle met ’n Bybelse wêreldbeskouing toe te rus.
Christenskap is nie vir die swakkelinge nie. Dit is nie genoeg om deesdae maar net te glo nie. Jy moet weet wát jy glo en ook waarom jy dit glo. En jy moet in staat wees om dit te kan verdedig.

Christelike wêreldbeskouing
Africa Christian Action se ‘Biblical Worldview Seminar’ sal enige mens in staat stel om juis dit te kan doen: om op Bybels-verantwoordbare manier van relativisme tot dualisme, Marxisme tot Islam en Hollywood tot humanisme te hanteer. Vir sprekers, boeke en films vir jou kampusgroep, of indien jy ’n Biblical Worldview Seminar by jou kerk wil aanbied, e-pos info@christianaction.org.za

STUDENTEBEDIENINGSFORUM – AMPTELIKE VERKLARING:
• Shofar Christian Church, Grace Life Church, Every Nation Christian Church, Kruiskerk, New Generation Church, St Paul’s Evangelical Church •

“Ons forum, as verteenwoordigend van die meerderheid studentegemeentes op Stellenbosch, wil graag reageer op  wat ons glo gereelde misverstande en wanopvattings oor die rol van die Christendom op die kampus veroorsaak. Nog  meer kan gesê word, maar ons volstaan hiermee:
Die Christelike geloof was die stukrag agter die tot stand koming van hierdie universiteit en ons glo dit kan voortgaan om betekenisvolle waarde tot hierdie instelling te voeg. Die Christendom het nog altyd inspirasie en motivering aan jongmense verskaf om oor hulle studie in verhouding tot diens aan die gemeenskap en die bevordering van die goeie gees, na te dink.
Ons is toegewy aan Jesus Christus se opdrag om alle mense lief te hê, ongeag wie hulle is en wat hulle glo, terwyl ons steeds die Bybelse Waarhede onderskryf. Ons glo dié waarheid is objektief en behoort in die openbaar uitgeleef te word – oop vir ondersoek in die openbaar.”

Tel: +27 (0)21 852 4061 Faks: +27 (0)21 852 5781 Epos: info@juig.co.za

Tuisblad | Oor ons | Nuutste Uitgawe | Vorige Uitgawes | Adverteer | Advertensiegids | Inteken | Gedigte | Briewe | Sosiale Netwerk | Stemmings | Kompetisies | Gebeure | Nuus | FAQs | Skakel Ons | Terme en Voorwaardes |
Privaatheidsbeleid

English? Click here for our sister publication